Polițiștii și cadrele sanitare primesc majorirările salariale restante. Cum arată OUG – DOCUMENT

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Având în vedere obligaţia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung, precum şi predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice,

 

În contextul Programului de Guvernare 2021 – 2024, printre priorităţile Ministerului Munciişi Solidarităţii Sociale se numără şi modernizarea sistemului de salarizare în sectorul public,care va avea drept scop eliminarea inechităţilor şi instituirea unui sistem de stimulare aperformanţei

Având în vedere că noua lege care va reglementa salarizarea personalului plătit dinfonduri publice „va stabili o metodologie unitară de calcul în scopul de a spori echitateasalarizării în sectorul bugetar (aplicarea principiului plăţii egale pentru muncă de valoare egală),de a asigura tratamentul nediscriminatoriu în stabilirea sporurilor şi corelarea performanţelor cu salariul plătit“,

 

Dat fiind faptul că Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit dinfonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, a fost elaborată astfel încât începândcu anul 2022 să fie aplicată în integralitatea sa, iar în prezent există o serie de categorii depersonal bugetar care beneficiază deja de salariile de bază prevăzute în grilele legii-cadru, caurmare a majorărilor salariale acordate după apariţia acesteia, astfel creându-se dezechilibreîn sistemul de salarizare din sectorul public,

 

Având în vedere că, anumite categorii de personal bugetar din cadrul Anexei nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 beneficiază deja de salariile de bază prevăzute de acest act normativpentru anul 2022, iar deficitul de personal generează o vulnerabilizare a sistemului de sănătateși asistență socială,

 

Având în vedere problema majoră a domeniului de asistență socială, lipsa personaluluide specialitate, și ținând cont de provocările cu care se confruntă sistemele de asistență socială(pandemia COVID, criza din Ucraina, creșterea numărului persoanelor vârstnice în România,criza forței de muncă în domeniul asistenței sociale, migrarea forței de muncă în alte statemembre în defavoarea României și nu numai),

 

Ținând cont de iminența declanșării unei greve generale în sistemul sanitar care ar puteabloca activitatea acestui sistem, cu consecințe grave asupra stării de sănătate a populației,

Ținând seama de faptul că în prezent, modalitatea de salarizare a personalului careocupă funcțiile prevăzute în Anexa nr. VI Familia ocupațională de funcții bugetare „APĂRARE,ORDINE PUBLICĂ ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ” din Legea-cadru nr.153/2017, nuîndeplinește în totalitate rolul de recompensare, fidelizare și, totodată, de creștere a atractivității liniei de muncă care să diminueze posibilitatea migrării personalului specializat în alte domenii de activitate,

În considerarea faptului că acest factor, cumulat cu un acut deficit de personal care, înprezent, nu poate fi suplinit nici prin recrutare din instituțiile de învățământ proprii, nici prinîncadrare din sursă externă, generează o vulnerabilitate a sistemului de apărare, ordine publicăși securitate națională, astfel încât principala sarcină instituțională legală, respectiv asigurareaunui serviciu public specializat în interesul persoanei, al comunităţii, precum şi în sprijinulinstituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, să nu poată fi îndeplinită la standarde de performanță reale,

Întrucât în lipsa unor măsuri concrete şi rapide s-ar vulnerabiliza şi mai mult categoriilede persoane vizate de prezenta ordonanţă de urgenţă, prin diminuarea puterii de cumpărare,cu impact semnificativ asupra standardelor de viaţă ale populaţiei şi prin amplificarea risculuide sărăcire extremă,

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie osituaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ARTICOL UNIC – La articolul I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.168/2022privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1186 din 9 decembrie 2022, după alineatul (14) se introduc două noi alineate, alin. (15) și (16), cu următorul cuprins:Prin derogare de la prevederile art.12 alin.(2) din Legea-cadru nr.153/2017 privindsalarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,începând cu luna iunie 2023, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile prevăzuteîn anexa nr.II la aceeaşi lege se stabilesc la nivelul salariilor de bază prevăzute de această legepentru anul 2022.

Prin derogare de la prevederile art.12 alin. (2) din Legea-cadru nr.153/2017 privindsalarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,începând cu începând cu luna iunie 2023, soldele de funcţie/salariile de funcţie ale personaluluicare ocupă funcţiile prevăzute în anexa nr. VI la aceeaşi lege se stabilesc la nivelul soldelor defuncţie/salariilor de funcţie prevăzute de această lege pentru anul 2022.” se arată în proiectul de OUG semnat de premierul Nicolae Ciucă. 

OUG va fi adoptată în ședința de guvern de joi.

Navigare în articole